Thông tư, quyết định dùng làm dự toán

09:00 25/04/2017   Mylearn

Dưới đây là một số thông tư, quyết đinh cần đùng trong công tác làm dự toán công trình, mình có tổng hợp và lưu tại đây đẻ mọi người dễ tìm, dễ tải vê. Các thông tư, quyết định này điều được trình bày và hướng dẫn trong Khóa học bóc tách khối lượng và lập dự toán công trình của mình sắp khai giảng

1. TT 06/ 2010/TT - BXD có phụ lục dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công  TẢI VỀ

 TT 06/ 2010/TT - BXD có phụ lục dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công

2. TT 06/2016/TT - BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng TẢI VỀ

TT 06/2016/TT - BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. TT 05/2016/TT - BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng  TẢI VỀ

TT 05/2016/TT - BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng

4. QĐ 1134/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng TẢI VỀ

QĐ 1134/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

5. QĐ 79/QĐ-BXD Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng  TẢI VỀ

QĐ 79/QĐ-BXD Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86