Hướng dẫn thực hành đo bóc khối lượng

Gồm Slide hướng dẫn chi tiết cách làm + Bài tập thực hành + Bảng đo bóc khối lượng mẫu, dành cho người học đo bóc khối lượng để thực hành là làm bài tập

Hướng dẫn thực hành đo bóc khối lượng

Bình luận
Top