Hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản và nâng cao

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư XDCT là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư XDCT được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư XDCT.

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản và nâng cao

Bình luận
Top