Hướng dẫn lập bảng CĐKT theo mẫu B01a của TT133

Tải Về Tài liệu tương tự

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải


Đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (xem mẫu B01a - DNN)
Mẫu B01a là lập báo cáo THTC theo tính thanh khoản giảm dần.
a) Tài sản
-Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số 'dư Nợ của các TK 111, 112, số dư Nợ chi tiết của TK 1281 (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng) và TK 1288 (chi tiết các khoản đủ tiêu chuẩn phân loại là tương đương tiền).
- Đầu tư tài chính (Mã số 120)
- Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123 + Mã số 124.

Hướng dẫn lập bảng CĐKT theo mẫu B01a của TT133

Bình luận