CV 4996 2018 HN _ Một số khoản chi phí không chi chi trả tính đến thời điểm quyết toán sẽ bị loại khi quyết toán thuế TNDN

Tải Về Tài liệu tương tự

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải


Theo công văn này của cục thuế HN thì một số khoản chi phí mà không chi tới thời điểm quyết toán thuế TNDN thì sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý.

CV 4996 2018 HN _ Một số khoản chi phí không chi chi trả tính đến thời điểm quyết toán sẽ bị loại khi quyết toán thuế TNDN

Bình luận