CV 380/TCT-KK Thuế VAT tương ứng với doanh thu của hàng hóa Xuất khẩu bị trả lại không được hoàn

Tải Về Tài liệu tương tự

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải


Thuế VAT tương ứng của doanh thu xuất khẩu của hàng hoá bị trả lại thì không đủ điểu kiện để được hoàn thuế VAT.

CV 380/TCT-KK Thuế VAT tương ứng với doanh thu của hàng hóa Xuất khẩu bị trả lại không được hoàn

Bình luận