CV 380/TCT-KK Thuế VAT tương ứng với doanh thu của hàng hóa Xuất khẩu bị trả lại không được hoàn -

Tải Về Tài liệu tương tự

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải


Thuế VAT tương ứng của doanh thu xuất khẩu của hàng hoá bị trả lại thì không đủ điểu kiện để được hoàn thuế VAT.

CV 380/TCT-KK Thuế VAT tương ứng với doanh thu của hàng hóa Xuất khẩu bị trả lại không được hoàn

Bình luận
Top