CV 12394 2017 HCM trich truoc chi phi do chua co hoa don se duoc quyet toan dieu chinh cho nam phat sinh doanh thu de matching voi chi phi

Tải Về Tài liệu tương tự

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải


Theo công văn này thì trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chi phí liên quan tới doanh thu của kỳ này, tuy nhiên do chưa có hóa đơn nên doanh nghiệp mới chỉ trích trước chi phí. Khi kết thúc hợp đồng thì doanh nghiệp cần phải thực hiện quyết toán, điều chỉnh lại phần chi phí trích trước để phù hợp doanh thu, chi phí.

CV 12394 2017 HCM trich truoc chi phi do chua co hoa don se duoc quyet toan dieu chinh cho nam phat sinh doanh thu de matching voi chi phi

Bình luận