Theo công văn này thì trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chi phí liên quan tới doanh thu của kỳ này, tuy nhiên do chưa có hóa đơn nên doanh nghiệp mới chỉ trích trước chi phí. Khi kết thúc hợp đồng thì doanh nghiệp cần phải thực hiện quyết toán, điều chỉnh lại phần chi phí trích trước để phù hợp doanh thu, chi phí.
Bình luận
Top