Bộ video 11 bài học dự toán trên Excel

Học Dự Toán qua Excel 2003, hướng dẫn từng bước lập dư toán trên excel 2003. Bạn có thể hiểu được lần lượt các bảng được lập như thế nào, các hệ số từ đâu ra.

Bộ video 11 bài học dự toán trên Excel

Bình luận
Top