Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tải Về Tài liệu tương tự

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải


Mẫu bảng chấm công làm ngoài giờ mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bình luận